Vés al contingut

Eslovinç : Diferéncia entre versions

Sense canvi de mida ,  fa 4 mesos
→‎Tèxte en eslovinç : 'ө' cirillic -> 'ɵ' latin
Cap resum de modificació
(→‎Tèxte en eslovinç : 'ө' cirillic -> 'ɵ' latin)
 
|-
 
| <center>Vө̀Vɵ̀·i̯čä nãš, tȧ̃-jĕs v-ńìe̯bjä,<br />svją̃cѳnѳ bą̃ʒä ï̂mją tvùѳ̯jä,<br />přï̂ʒä krѳlɛ̃i̯stvѳ tvùѳ̯jä,<br />tvùѳ̯jä vùѳ̯lå są-fstą̃ńĭ jãkѳ v-ńìe̯bjä tãkѳ nãzemjï,<br />χlė́b-năš pѳfšė́dnï dẽi̯-nȯu̯m ʒï̂s,<br />a-vө̀vɵ̀·tpʉscä-nȯ̋u̯m našėvjĩnä, jäk-mȧ̃ vө̀tpʉ̇́scïmävɵ̀tpʉ̇́scïmä nãšėmʉ̇ vjinѳvãtėmʉ̇,<br /> a-ńìe̯vevѳʒä-na̋s f-pѳkʉšìe̯ńė,<br />ãlä năs-vȧ̃bavjĭ vѳt-fšìe̯vå zlė̂vå.<br />Te-tváo̯-jĕstă mùѳ̯c, χváo̯lă, počìe̯snosc vө̀dvɵ̀d-vjekʉ̇ ăš-nã-vjeḱ.<br />Áo̯mĕn.</center> || <center>Vò·i̯čä nãš, χtùo̯rï jìe̯s v-ńìe̯bjä,<br />svjì·cänŏ bą̃ʒä ï̂mją tvùo̯jä,<br />přï̂ʒä dŏ-nãš tvė-krŏlɛ̃i̯stvŏ,<br />fstą̃ńĭ vùo̯lă tvùo̯jă jakŏ-v-ńìe̯bjä tãk na-zì·mjï,<br />χlė́p pŏfšė́dnï dẽi̯-nȯu̯m ʒï̂s,<br />vò·tpŭscä našė-gřė̂χ̌ĭ, jakŏ-mä̃ vŏtpu̇́scïmä nãšĭm vjĭnŏvãi̯cȯu̯m,<br /> ńìe̯vŏʒä nãs f-pŏkŭšì·ńė,<br />năs-vä̀-bavjĭ vŏt-fšìe̯vå zlė̂vå,<br />χtùo̯rï mǻu̯š mùo̯c, χvǻu̯lą, pùo̯čestnŏsc ve-vječnùo̯scï.<br />Ãmĕn.</center>
 
|}
1

cambiament